Aguti

logo aguti

Josefka Cavia Carnea

aguti skořicová, Aa bb crcr Eep P_ SS rsrs, narozena 9.6.2015, r.č. 0632/15

Johanka Cavia Carnea

aguti skořicová, Aa bb crcr Eep P_ SS rsrs, narozena 9.6.2015, r.č. 0633/15

Yvetka Cavia Carnea

aguti zlatá, A_ Bb Ccr E_ P_ SS rsrs, narozena 6.3.2015, r.č. 0634/15

Terka Cavia Carnea

aguti zlatá, Aa Bb crcr E_ P_ SS rsrs, narozena 8.9.2015, r.č. 1190/15

Cilka Cavia Carnea

aguti zlatá, A_ Bb Ccr EE P_ SS rsrs, narozena 5.10.2015

Salome Cavia Carnea

aguti lemon, Aa B_ cdcr E_ P_ SS rsrs, narozena 8.9.2015

Iris Cavia Carnea

aguti zlatá Aa B_ C_ E_ P_ SS rsrs, narozena .9. 2016

Inka Cavia Carnea

aguti zlatá A_ B_ Ccr E_ P_ SS rsrs, narozena .7. 2017

Máňa Cavia Carnea

aguti stříbrná A_ B_ crcr E_ P_ SS rsrs, narozena .10. 2016

Nina Cavia Carnea

aguti stříbrná A_ B_ crcr E_ P_ SS rsrs, narozena .10. 2016

Nany Cavia Carnea

aguti stříbrná A_ B_ crcr E_ P_ SS rsrs, narozena .10. 2016

Suzan Cavia Carnea

aguti krémová Aa bb  cdcr Ee Pp SS rsrs, narozena .3. 2017